. .

XXXVII Nietoperz


Regulamin

XXXVII Mistrzostw Chorągwi Wielkopolskiej w Nocnych Biegach na Orientację NIETOPERZ 24/25 marca 2018 r.

§1 Postanowienia ogólne

1. Organizator

444 Poznańska Drużyna Harcerska „Jar” przy współpracy z instruktorami Hufca Poznań - Nowe Miasto i WKS “Grunwald”.

2. Cele zawodów

Podniesienie ogólnej sprawności fizycznej i wytrzymałości organizmu uczestników, sprawdzenie umiejętności posługiwania się mapą i busolą w terenie, popularyzacja biegów na orientację wśród harcerek i harcerzy, oraz wyłonienie Mistrzyni i Mistrza Chorągwi Wielkopolskiej ZHP w nocnych biegach na orientację.

3. Termin i miejsce

Zawody zostaną rozegrane w nocy z 24 na 25 marca 2018 roku.

Miejsce zawodów zostanie podane do wiadomości dzień przed rozpoczęciem zawodów za pośrednictwem strony internetowej, strony na facebooku i poprzez wiadomości e-mail rozesłane zawodnikom na podane przez nich w formularzu zgłoszeniowym adresy e-mail.

Zawodnicy muszą dotrzeć do bazy zawodów we własnym zakresie. Baza zawodów znajduję się około 25 km z centrum Poznania. Godziny początku i końca zawodów zostaną dostosowane do rozkładu jazdy komunikacji publicznej.

§2 Zgłoszenia, opłaty i warunki uczestnictwa

 

1. Zgłoszenia

Zgłoszeń należy dokonywać przez formularz zgłoszeniowy udostępniony przez Organizatora na stronie internetowej Mistrzostw.

2. Opłata startowa

Koszt uczestnictwa w Mistrzostwach wynosi przy zgłoszeniu i wpłacie składki na konto – 30zł, płatność w biurze zawodów wynosi 45zł.

Płatności dokonujemy na poniższy rachunek bankowy:

ZHP CHORĄGIEW WIELKOPOLSKA HUFIEC POZNAŃ NOWE-MIASTO

ul. św. Marcin 80/82, 61-809 Poznań

Numer rachunku: BZ WBK III o/Poznań, 92 1090 1476 0000 0001 2299 0562

Tytułem: „Składka zadaniowa NIETOPERZ 2018 [imię i nazwisko]”

Osoby, które nie dokonały wpłaty opłaty startowej na konto Hufca Poznań – Nowe Miasto do 21 marca 2018r. (data zaksięgowania przelewu na rachunku Hufca Poznań-Nowe Miasto) wniosą opłatę startową w biurze zawodów!

3. Opłaty dodatkowe

W przypadku zniszczenia lub zgubienia przez zawodnika chipa organizatora należy uiścić dodatkową opłatę w wysokości 160zł.

4. Uczestnictwo

Uczestnikiem zawodów może być każda harcerka i instruktorka oraz harcerz lub instruktor z Chorągwi Wielkopolskiej ZHP lub innej organizacji harcerskiej, który ukończył 14 lat (Wiek liczony rocznikowo – 2004). Harcerki i harcerze, instruktorki i instruktorzy powyżej 25 roku życia startują w ramach kategorii Wyczynowej z prawem zdobycia znaczka lub podkładki pod znaczek Nietoperza jednak bez prawa zdobycia tytułu Mistrza Chorągwi Wielkopolskiej.

Instruktorki i Instruktorzy spoza ZHP mogą startować na trasach Sportowej i Pucharowej. Ze względów organizacyjnych lista zawodników jest ograniczona, a o przyjęciu na zawody decydować będzie kolejność zgłoszeń.

5. Przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku

Uczestnik zawodów wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) oraz wizerunku i zdjęć dla potrzeb związanych z organizacją i promocją imprezy. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że przysługuje mu prawo wglądu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie i startują na własną odpowiedzialność. Biorąc udział w zawodach, są zdrowi i nie mają żadnych przeciwwskazań zdrowotnych by w nich uczestniczyć. Organizator zaleca, aby ubezpieczyli się na własny koszt od następstw nieszczęśliwych wypadków.

Start w biegu oznacza wyrażenie zgody na publikację wizerunku oraz imienia i nazwiska w relacjach z biegu, zamieszczonych w mediach oraz materiałach promocyjnych Organizatora. Zawodnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby XXXVII Nietoperza jak również na ich gromadzenie w bazach danych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz.U. 133/97, poz. 883). Zgadzają się również na otrzymywanie korespondencji drogą elektroniczną i udostępniają w tym celu swój adres e-mail zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 144/02, poz. 1204).

§3 Przebieg zawodów

 

1. Przebieg zawodów

Zawody polegają na samodzielnym pokonaniu wyznaczonej kolejnymi punktami trasy wg przekazanej przez organizatorów mapy. Pobyt na kolejnych punktach (kolejność punktów obowiązkowa) oznaczonych w terenie

odblaskowymi znacznikami należy potwierdzić w sposób określony przez Komendę Zawodów podczas odprawy technicznej, która odbędzie się w bazie zawodów. Kilka minut przed startem zawodnicy otrzymują mapę z zaznaczonymi punktami kontrolnymi oraz kartę startową.

Zawodnicy, którzy na trasie lub po powrocie do bazy będą kontaktować się z innymi zawodnikami, którzy nie ukończyli jeszcze biegu będą zdyskwalifikowani.

Klasyfikacja będzie prowadzona w następujących kategoriach:

2. Kategorie

2.1 Trasa Pucharowa Kat. Kobieca

● Długość: ok. 7 km

● Limit czasu*: ok. 130’

● Uczestnicy: Druhny – aktywnie działające harcerki i instruktorki .

● Uwagi: Limit czasu orientacyjny. Dokładny zostanie podany podczas odprawy technicznej. Limit wieku: 25 lat (nieprzekraczalny).

2.2 Trasa Pucharowa Kat. Męska

● Długość: ok. 7 km

● Limit czasu*: ok. 90’

● Uczestnicy: Druhowie – aktywnie działający harcerze i instruktorzy.

● Uwagi: Limit czasu orientacyjny. Dokładny zostanie podany podczas odprawy technicznej. Limit wieku: 25 lat (nieprzekraczalny).

2.3 Trasa Wyczynowa Męska***

● Długość: ok. 7 km

● Limit czasu*: ok. 90’

● Uczestnicy: Harcerze powyżej 25 lat.

● Uwagi: Limit czasu orientacyjny. Dokładny zostanie podany podczas odprawy technicznej.

2.4 Trasa Wyczynowa Kobieca***

● Długość: ok. 7 km

● Limit czasu*: ok. 130’

● Uczestnicy: Harcerki powyżej 25 lat.

● Uwagi: Limit czasu orientacyjny. Dokładny zostanie podany podczas odprawy technicznej.

2.5 Trasa Sportowa Męska***

● Długość: ok. 4 km

● Limit czasu**: 240′

● Uczestnicy: Początkujący biegacze, harcerze w wieku 14 – 18 lat.

● Uwagi: Trasa o łatwiejszym stopniu trudności względem trasy pucharowej. Limit wieku: 18lat.

2.6 Trasa Sportowa Kobieca***

● Długość: ok. 4 km

● Limit czasu**: 240′

● Uczestnicy: Początkujący biegacze, harcerze w wieku 14 – 18 lat.

● Uwagi: Trasa o łatwiejszym stopniu trudności względem trasy pucharowej. Limit wieku: 18lat.

* – Trasa pucharowa i wyczynowa nie ma w zasadzie limitu czasu a podana ilość minut to maksymalny czas przebywania zawodnika na trasie, w jakim zdobyć może on znaczek Nietoperza. ** – Limit na trasie sportowej to tzw. limit całkowity, czyli czas, w jakim zawodnik od chwili startu musi wrócić na metę. Powyższe limity są orientacyjne. Dokładne zostaną przekazane uczestnikom na odprawie technicznej bezpośrednio przed startem. Wysokość limitów uzależniona jest od ostatecznego kształtu trasy.

*** – W przypadku niewystarczającej liczby zgłoszeń (poniżej 4) na kategorie kobiecej trasy sportowej i kobiecej trasy wyczynowej klasyfikacja dla kobiet i mężczyzn będzie wspólna.

Kategorie: Pucharowa Kobieca, Pucharowa Męska, Wyczynowa to fizycznie jedna trasa, jednak klasyfikacja będzie prowadzona osobno dla każdej z kategorii.

3. Zwycięzcy

Zwycięzcami poszczególnych kategorii zostaną zawodnicy, którzy najszybciej pokonają daną trasę potwierdzając prawidłowo wszystkie punkty kontrolne. Odznakę Nietoperza otrzymają:

● zawodnicy trasy pucharowej kategorii kobiecej i męskiej, którzy ukończą całą trasę w przewidzianych dla tych kategorii limitach czasowych

● zawodnicy z trasy wyczynowej kategorii kobiecej i męskiej, którzy ukończą całą trasę w przewidzianej dla tej kategorii limitach czasowych

● zwycięzcy trasy Sportowej kategorii kobiecej i męskiej, którzy ukończą całą trasę.

Znaczek otrzymają z wyżej wymienionej grupy ci zawodnicy, którzy zaliczą zawody po raz pierwszy w życiu. Zawodnicy, którzy po raz kolejny zaliczą zawody będą mieli prawo do noszenia odpowiedniej podkładki pod znaczkiem Nietoperza. Tytuł Mistrza i Mistrzyni Chorągwi Wlkp. w Nocnych Biegach na Orientację otrzymają zwycięzcy trasy pucharowej.

Oficjalne wyniki dostępne będą na oficjalnej stronie internetowej zawodów do 24h od zakończenia zawodów.

4. Nagrody i świadczenia

Organizator zapewnia: nocleg w warunkach turystycznych, odznakę Nietoperza dla uczestników spełniających kryteria niniejszego regulaminu, porcję nieprzeciętnie dobrej zabawy dla każdego zawodnika niezależnie od miejsca oraz przygotowane niespodzianki od sponsorów. Zwycięzcy poszczególnych tras otrzymają pamiątkowe puchary, dyplomy oraz nagrody rzeczowe.

Warunkiem otrzymania nagród rzeczowych jest osobisty udział danej osoby w apelu zamykającym zawody, podczas którego nastąpi ich wręczenie. Dyplomy, medale i puchary w przypadku niestawienia się na apelu można odebrać od organizatorów w miejscu i czasie przez nich wskazanym a w wypadku, kiedy odbiór osobisty w innym terminie nie jest możliwy, organizator może nadać je pocztą na koszt odbiorcy.

§4 Ustalenia końcowe, skargi, uwagi

 

1. Ustalenia końcowe

Ewentualne protesty oraz zachowania sprzeczne z regulaminem należy zgłaszać Komendantowi Zawodów lub Sędziemu Głównemu w ciągu 60 minut od chwili zejścia z trasy. Po upływie tego czasu skargi nie będą rozpatrywane! Uczestników obowiązują przepisy ochrony przyrody oraz ppoż. Ewentualne wcześniejsze zejścia z trasy (bez wszystkich potwierdzeń PK) należy niezwłocznie zgłaszać Sędziemu Głównemu.

2. Uwagi, kontakt

Wszelkie pytania dotyczące tegorocznych mistrzostw należy:

● kierować pod adres mailowy: nietoperz@zhp.net.pl

● kierować w komentarzach pod postami na stronie

● kierować w wiadomościach na naszym fanpage’u: www.facebook.com/nietoperz/

ilość zgłoszeń

27
© XXXVII Nietoperz