. .

XXXVI Nietoperz


Regulamin

XXXVI Mistrzostwa Chorągwi Wielkopolskiej
w Nocnych Biegach na Orientację
NIETOPERZ
25/26 marca 2017 r.

1. Organizator:

444 Poznańska Drużyna Harcerska „Jar”

9 Swarzędzka Środowiskowa Drużyna Harcerska „Dąbrowa” im. Olgi i Andrzeja Małkowskich

2. Cele zawodów:

Podniesienie sprawności fizycznej, sprawdzenie umiejętności posługiwania się mapą i busolą w terenie, upowszechnienie biegów na orientację wśród harcerek i harcerzy , oraz wyłonienie mistrza Chorągwi Wielkopolskiej ZHP w nocnych biegach na orientację.

3. Uczestnictwo:

Uczestnikiem zawodów może być każda harcerka i instruktorka oraz harcerz lub instruktor z Chorągwi Wielkopolskiej ZHP lub innej organizacji harcerskiej, który ukończył 14 lat (Wiek liczony rocznikowo – 2003). Harcerki i harcerze, instruktorki i instruktorzy startujący w ramach kategorii Wyczynowej startują z prawem zdobycia znaczka (lub podkładki) pod znaczek Nietoperza jednak bez prawa zdobycia tytułu Mistrza Chorągwi Wielkopolskiej. Instruktorki i Instruktorzy spoza ZHP mogą startować na trasach Sportowej i Pucharowej. Ze względów organizacyjnych lista zawodników jest ograniczona, a o przyjęciu na zawody decydować będzie kolejność zgłoszeń.

4. Wymagania:

ODPŁATNOŚĆ: Koszt uczestnictwa w Mistrzostwach wynosi przy zgłoszeniu i wpłacie składki:

do 19 marca – 25 zł
Od 20 marca do 25 marca – 40 zł (płatność w biurze zawodów)
Do dnia 19 marca 2017r. składkę proszę wpłacać na rachunek bankowy:

ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO
CHORĄGIEW WIELKOPOLSKA
HUFIEC POZNAŃ NOWE-MIASTO
os. Jagiellońskie 12, 61-227 POZNAŃ

Konto: BZ WBK III o/Poznań,  75 1090 1476 0000 0001 2299 0577

W treści przelewu proszę podać: „Składka zadaniowa NIETOPERZ imię i nazwisko, adres zamieszkania”

Koszt uwarunkowany jest datą przelewu, a nie datą zgłoszenia!

Osoby, które nie dokonały wpłaty na konto Hufca Poznań – Nowe Miasto w terminie do 19 marca 2017 r. Wniosą opłatę startową w biurze zawodów!
Zawodnicy muszą dotrzeć do bazy zawodów we własnym zakresie. Baza zawodów znajduję się około 20 km z centrum Poznania. Godziny początku i końca zawodów zostaną dostosowane do rozkładu jazdy komunikacji publicznej.

5. Przebieg zawodów:

Zawody polegają na samodzielnym pokonaniu wyznaczonej kolejnymi punktami trasy wg przekazanej przez organizatorów mapy. Pobyt na kolejnych punktach (kolejność punktów obowiązkowa) oznaczonych w terenie odblaskowymi znacznikami należy potwierdzić w sposób określony przez Komendę Zawodów podczas odprawy technicznej, która odbędzie się w bazie zawodów. Kilka minut przed startem zawodnicy otrzymują mapę z zaznaczonymi punktami kontrolnymi oraz kartę startową.

Zawodnicy, którzy na trasie lub po powrocie do bazy będą kontaktować się z innymi zawodnikami, którzy nie ukończyli jeszcze biegu będą zdyskwalifikowani. Klasyfikacja będzie prowadzona w następujących kategoriach:

Kategorie :

Trasa Pucharowa Kat. Kobieca

 • Długość: ok. 7 km
 • Limit czasu*: ok. 130’
 • Uczestnicy: Druhny – aktywnie działające harcerki i instruktorki .
 • Uwagi: Limit czasu orientacyjny. Dokładny zostanie podany podczas odprawy technicznej. Limit wieku: 25 lat (nieprzekraczalny).

Trasa Pucharowa Kat. Męska

 • Długość: ok. 7 km
 • Limit czasu*: ok. 90’
 • Uczestnicy: Druhowie – aktywnie działający harcerze i instruktorzy.
 • Uwagi: Limit czasu orientacyjny. Dokładny zostanie podany podczas odprawy technicznej. Limit wieku: 25 lat (nieprzekraczalny).

Trasa Wyczynowa

 • Długość: ok. 7 km
 • Limit czasu*: ok. 90’
 • Uczestnicy: Harcerze powyżej 25 lat.
 • Uwagi: Limit czasu orientacyjny. Dokładny zostanie podany podczas odprawy technicznej.
 • Wspólna klasyfikacja kobiet i mężczyzn.

Trasa Sportowa Kat. Kobieca***

 • Długość: ok. 4 km
 • Limit czasu**: 240′
 • Uczestnicy: Początkujący biegacze, harcerze w wieku 14 – 18 lat.
 • Uwagi: Trasa o łatwiejszym stopniu trudności względem trasy pucharowej. Limit wieku: 18lat.

 Trasa Sportowa Kat. Męska***

 • Długość: ok. 4 km
 • Limit czasu**: 240′
 • Uczestnicy: Początkujący biegacze, harcerze w wieku 14 – 18 lat.
 • Uwagi: Trasa o łatwiejszym stopniu trudności względem trasy pucharowej. Limit wieku: 18lat.

* – Trasa pucharowa i wyczynowa nie ma w zasadzie limitu czasu a podana ilość minut to maksymalny czas przebywania zawodnika na trasie, w jakim zdobyć może on znaczek Nietoperza.
** – Limit na trasie sportowej to tzw. limit całkowity, czyli czas, w jakim zawodnik od chwili startu musi wrócić na metę.
Powyższe limity są orientacyjne. Dokładne zostaną przekazane uczestnikom na odprawie technicznej bezpośrednio przed startem. Wysokość limitów uzależniona jest od ostatecznego kształtu trasy.     

***-Warunkiem podziału trasy sportowej na kat. kobiecą i męską jest zgłoszenie się minimum 10 kobiet i 10 mężczyzn.

Kategorie: Pucharowa Kobieca, Pucharowa Męska, Wyczynowa to fizycznie jedna trasa, jednak klasyfikacja będzie prowadzona osobno dla każdej z kategorii.

Kategorie: Sportowa Kobieca oraz Sportowa Męska to fizycznie jedna trasa, jednak klasyfikacja będzie prowadzona osobno dla każdej z kategorii.

6. Zwycięzcy:

Zwycięzcami poszczególnych kategorii zostaną zawodnicy, którzy najszybciej pokonają daną trasę potwierdzając prawidłowo wszystkie punkty kontrolne. Odznakę Nietoperza otrzymają:

 • zawodnicy trasy pucharowej kategorii kobiecej i męskiej, którzy ukończą całą trasą w przewidzianych dla tych kategorii limitach czasowych
 • harcerze i instruktorzy z trasy wyczynowej, którzy ukończą całą trasą w przewidzianej dla tej kategorii limitach czasowych
 • zwycięzca trasy Sportowej, który ukończy całą trasę
  Znaczek otrzymają z wyżej wymienionej grupy ci zawodnicy, którzy zaliczą zawody po raz pierwszy w życiu. Zawodnicy, którzy po raz kolejny zaliczą zawody będą mieli prawo do noszenia odpowiedniej podkładki pod znaczkiem Nietoperza. Tytuł Mistrza i Mistrzyni Chorągwi Wlkp. w Nocnych Biegach na Orientację otrzymają zwycięzcy trasy pucharowej.

7. Nagrody i świadczenia:

Organizator zapewnia: nocleg w warunkach turystycznych, Odznakę Nietoperza dla uczestników spełniających kryteria niniejszego regulaminu, porcję nieprzeciętnie dobrej zabawy dla każdego zawodnika niezależnie od miejsca voucher do ClimbingSpot oraz inne przygotowane niespodzianki od sponsorów. Zwycięzcy poszczególnych tras otrzymają pamiątkowe puchary, dyplomy oraz nagrody rzeczowe.

Warunkiem otrzymania miana Mistrza Chorągwi Wielkopolskiej w nocnych BnO, otrzymania nagród, dyplomów, pucharów oraz znaczków nietoperza, jest osobisty udział danej osoby w apelu zamykającym zawody, podczas którego nastąpi wręczenie.

8. Ustalenia końcowe:

Ewentualne protesty oraz zachowania sprzeczne z regulaminem należy zgłaszać Komendantce Zawodów lub Sędziemu Głównemu w ciągu 60 minut od chwili zejścia z trasy. Po upływie tego czasu skargi nie będą rozpatrywane! Uczestników obowiązują przepisy ochrony przyrody oraz ppoż.
Ewentualne wcześniejsze zejścia z trasy (bez wszystkich potwierdzeń PK) należy niezwłocznie zgłaszać Sędziemu Głównemu.

Wszelkie pytania dotyczące tegorocznych mistrzostw należy:

 • kierować pod adres mailowy: monika.lemanska@zhp.net.pl
 • kierować w komentarzach pod postami na stronie
 • kierować w wiadomościach na naszym fanpage’u: www.facebook.com/nietoperz/

 

Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Komendy Zawodów

 

ilość zgłoszeń

43

Patronat

Patronat medialny

Sponsorzy

© XXXVI Nietoperz