2012
01.17

XXXIV Mistrzostwa Chorągwi Wielkopolskiej
w Nocnych Biegach na Orientację
NIETOPERZ
28/29 marca 2014 r.

 

1. Organizator:

9 Swarzędzka Środowiskowa Drużyna Harcerska „Dąbrowa” im. Olgi i Andrzeja Małkowskich
444 Poznańska Drużyna Harcerska „Jar”

2. Cele zawodów:

Podniesienie sprawności fizycznej, sprawdzenie umiejętności posługiwania się mapą i busolą w terenie, upowszechnienie biegów na orientację wśród harcerek i harcerzy, oraz wyłonienie mistrza Chorągwi Wielkopolskiej ZHP w nocnych biegach na orientację.

3. Uczestnictwo:

Uczestnikiem zawodów może być każda harcerka i instruktorka oraz harcerz lub instruktor z Chorągwi Wielkopolskiej ZHP, który ukończył 14 lat.(Wiek liczony rocznikowo – 2001) Harcerze i harcerki oraz instruktorzy powyżej 25 roku życia mogą wystartować w zawodach w kategorii WYCZYNOWEJ z prawem zdobycia znaczka (lub podkładki) pod znaczek Nietoperza jednak bez prawa zdobycia tytułu Mistrza Chorągwi Wielkopolskiej. Ze względów organizacyjnych lista zawodników jest ograniczona, a o przyjęciu na zawody decydować będzie kolejność zgłoszeń.

Organizator zastrzega sobie możliwość dopuszczenia do zawodów osoby spoza ZHP w ramach kategorii WYCZYNOWEJ.

4. Wymagania:

ODPŁATNOŚĆ: Koszt uczestnictwa w Mistrzostwach wynosi przy zgłoszeniu i wpłacie składki:

Do 1 marca – 20 zł
Od 2 marca do 20 marca – 25 zł
Od 22 marca do 27 marca – 35 zł (płatność w bazie zawodów)
Do dnia 24 marca 2015r. składkę proszę wpłacać na rachunek bankowy:

ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO
CHORĄGIEW WIELKOPOLSKA
HUFIEC POZNAŃ NOWE-MIASTO
os. Jagiellońskie 12, 61-227 POZNAŃ

Konto: BZ WBK III o/Poznań, 85 1090 1359 0000 0001 1983 6518

(w treści przelewu proszę podać: „imię, nazwisko -Składka na bieg NIETOPERZ 2015” Jeśli ktoś potrzebuje fakturę vat za wpłatę- prosimy o zatytułowanie: „imię, nazwisko -odpłatność na bieg NIETOPERZ 2015″)

Osoby, które nie dokonały wpłaty na konto Hufca Poznań – Nowe Miasto w terminie do 24 marca 2014 r. Wniosą opłatę startową w biurze zawodów!
Zawodnicy muszą dotrzeć do bazy zawodów we własnym zakresie. Godzina i miejsce odjazdu publicznym środkiem transportu zostanie podana w terminie późniejszym. Podróż do bazy zawodów odbędzie się pod opieką oboźnego. Baza zawodów znajduję się około 20 km z centrum Poznania.

6. Przebieg zawodów:

 Zawody polegają na samodzielnym pokonaniu wyznaczonej kolejnymi punktami trasy wg przekazanej przez organizatorów mapy. Pobyt na kolejnych punktach (kolejność punktów obowiązkowa) oznaczonych w terenie odblaskowymi znacznikami należy potwierdzić w sposób określony przez Komendę Zawodów podczas odprawy technicznej, która odbędzie się w bazie zawodów. Kilka minut przed startem zawodnicy otrzymują mapę z zaznaczonymi punktami kontrolnymi oraz kartę startową.

Zawodnicy, którzy na trasie lub po powrocie do bazy będą kontaktować się z innymi zawodnikami, którzy nie ukończyli jeszcze biegu będą zdyskwalifikowani. Klasyfikacja będzie prowadzona w następujących kategoriach:

Kategorie :
Trasa Pucharowa Kat. Męska

 • Długość: ok. 7 km
 • Limit czasu*: ok. 90’
 • Uczestnicy: Druhowie – aktywnie działający harcerze i instruktorzy Chorągwi Wlkp. ZHP
 • Uwagi: Limit czasu orientacyjny. Dokładny zostanie podany podczas odprawy technicznej. Limit wieku: 25 lat (nieprzekraczalny).

Trasa Pucharowa Kat. Kobieca

 • Długość: ok. 7 km
 • Limit czasu*: ok. 130’
 • Uczestnicy: Druhny – aktywnie działające harcerki i instruktorki Chorągwi Wlkp. ZHP
 • Uwagi: Limit czasu orientacyjny. Dokładny zostanie podany podczas odprawy technicznej. Limit wieku: 25 lat (nieprzekraczalny).

Trasa Wyczynowa

 • Długość: ok. 7 km
 • Limit czasu*: ok. 90’
 • Uczestnicy: Harcerze powyżej 25 lat, osoby nie zrzeszone w ZHP.
 • Uwagi: Limit czasu orientacyjny. Dokładny zostanie podany podczas odprawy technicznej.
 • Wspólna klasyfikacja kobiet i mężczyzn.

Trasa Sportowa

 • Długość: ok. 4 km
 • Limit czasu**: 240′
 • Uczestnicy: Początkujący biegacze, członkowie ZHP w wieku 14 – 16 lat lub starsi.
 • Uwagi: Trasa o łatwiejszym stopniu trudności względem trasy pucharowej. Limit wieku: 25 lat.

* – Trasa pucharowa i wyczynowa nie ma w zasadzie limitu czasu a podana ilość minut to maksymalny czas przebywania zawodnika na trasie, w jakim zdobyć może on znaczek Nietoperza.
** – Limit na trasie sportowej to tzw. limit całkowity, czyli czas, w jakim zawodnik od chwili startu musi wrócić na metę.
Powyższe limity są orientacyjne. Dokładne zostaną przekazane uczestnikom na odprawie technicznej bezpośrednio przed startem. Wysokość limitów uzależniona jest od ostatecznego kształtu trasy.

7. Zwycięzcy:

Zwycięzcami poszczególnych kategorii zostaną zawodnicy, którzy najszybciej pokonają daną trasę potwierdzając prawidłowo wszystkie punkty kontrolne. Odznakę Nietoperza otrzymają:

 • zawodnicy trasy pucharowej kategorii kobiecej i męskiej, którzy ukończą całą trasą w przewidzianych dla tych kategorii limitach czasowych
 • harcerze i instruktorzy z trasy wyczynowej, którzy ukończą całą trasą w przewidzianej dla tej kategorii limitach czasowych
 • zwycięzca trasy Sportowej, który ukończy całą trasę
  Znaczek otrzymają z wyżej wymienionej grupy ci zawodnicy, którzy zaliczą zawody po raz pierwszy w życiu. Zawodnicy, którzy po raz kolejny zaliczą zawody będą mieli prawo do noszenia odpowiedniej podkładki pod znaczkiem Nietoperza. Tytuł Mistrza i Mistrzyni Chorągwi Wlkp. w Nocnych Biegach na Orientację otrzymają zwycięzcy trasy pucharowej.

8. Nagrody i świadczenia:

Organizator zapewnia: nocleg w warunkach turystycznych, ubezpieczenie (tylko w przypadku zgłoszenia dokonanego do dnia 24 .03.2014, do godziny 23:59:59 – osoby zgłoszone po tym dniu świadomie akceptują regulamin, że nie są przez organizatorów ubezpieczeni), Odznakę Nietoperza dla uczestników spełniających kryteria niniejszego regulaminu, porcję nieprzeciętnie dobrej zabawy.Zwycięzcy poszczególnych tras otrzymają pamiątkowe puchary, dyplomy oraz nagrody rzeczowe.

Warunkiem otrzymania miana Mistrza Chorągwi Wielkopolskiej w nocnych BnO, otrzymania nagród, dyplomów, pucharów oraz znaczków nietoperza, jest osobisty udział danej osoby w apelu zamykającym zawody, podczas którego nastąpi wręczenie.

9. Ustalenia końcowe:

Ewentualne protesty oraz zachowania sprzeczne z regulaminem należy zgłaszać Komendantowi Zawodów lub Sędziemu Głównemu w ciągu 60 minut od chwili zejścia z trasy. Po upływie tego czasu skargi nie będą rozpatrywane! Uczestników obowiązują przepisy ochrony przyrody oraz ppoż.
Ewentualne wcześniejsze zejścia z trasy (bez wszystkich potwierdzeń PK) należy niezwłocznie zgłaszać Sędziemu Głównemu.

 

Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Komendy Zawodów

Brak komentarzy

Dodaj własny komentarz