Patroni:

Regulamin XXXVIII Mistrzostw Chorągwi Wielkopolskiej w nocnych Biegach na Orientację nietoperz 30/31 marca 2019r.


§1 Postanowienia ogólne1. Organizator
Harcerze z hufca Poznań Nowe Miasto.

2. Cele zawodów
Podniesienie ogólnej sprawności fizycznej i wytrzymałości organizmu uczestników, sprawdzenie umiejętności posługiwania się mapą i busolą w terenie, popularyzacja biegów na orientację wśród harcerek i harcerzy, oraz wyłonienie Mistrzyni i Mistrza Chorągwi Wielkopolskiej ZHP w nocnych biegach na orientację.

3. Termin i miejsce
Zawody zostaną rozegrane w nocy z 30 na 31 marca 2019 roku.
Miejsce zawodów zostanie podane do wiadomości dzień przed rozpoczęciem zawodów za pośrednictwem strony internetowej, strony na facebooku i poprzez wiadomości e-mail rozesłane zawodnikom na podane przez nich w formularzu zgłoszeniowym adresy e-mail.
Zawodnicy muszą dotrzeć do bazy zawodów we własnym zakresie. Baza zawodów znajduję się około 15 km od centrum Poznania. Godziny początku i końca zawodów zostaną dostosowane do rozkładu jazdy komunikacji publicznej.


§2 Zgłoszenia, opłaty i warunki uczestnictwa1. Zgłoszenia
Zgłoszeń należy dokonywać przez formularz zgłoszeniowy udostępniony przez Organizatora na stronie internetowej Mistrzostw oraz stronie facebookowej.

2. Opłata startowa
Koszt uczestnictwa w Mistrzostwach wynosi
(wysłanie potwierdzenia zapłaty na podany adres email do tego dnia włącznie):
do 15.03. (piątek) - 30zł
do 26.03. (wtorek) - 35zł
po 26.03. - 40zł

Uczestnictwo staje się ważne po wysłaniu potwierdzenia wykonania przelewu. Następnie należy oczekiwać na maila potwierdzającego zatwierdzenie uczestnictwa. Jedynie uczestnicy mogą brać udział w dodatkowym konkrusie prowadzonym na stronie facebookowej.

Płatności dokonujemy na poniższy rachunek bankowy:

ZHP CHORĄGIEW WIELKOPOLSKA HUFIEC POZNAŃ NOWE-MIASTO
ul. św. Marcin 80/82, 61-809 Poznań
Numer rachunku: BZ WBK III o/Poznań, 92 1090 1476 0000 0001 2299 0562
Tytułem: „Składka zadaniowa NIETOPERZ 2019 [imię i nazwisko]”

3. Uczestnictwo
Uczestnikiem zawodów może być każda harcerka i instruktorka oraz harcerz lub instruktor z Chorągwi Wielkopolskiej ZHP lub innej organizacji harcerskiej, który ukończył 14 lat (Wiek liczony rocznikowo – 2005). Dla osób niezrzeszonych z ZHP istnieje możliwość startowania na trasie OPEN. Harcerki i harcerze, instruktorki i instruktorzy powyżej 25 roku życia startują w ramach kategorii Wyczynowej z prawem zdobycia znaczka lub podkładki pod znaczek Nietoperza jednak bez prawa zdobycia tytułu Mistrza Chorągwi Wielkopolskiej.
Instruktorki i Instruktorzy spoza ZHP mogą startować na trasach Sportowej i Pucharowej. Ze względów organizacyjnych lista zawodników jest ograniczona, a o przyjęciu na zawody decydować będzie kolejność zgłoszeń.

4. Przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku
Uczestnik zawodów wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) oraz wizerunku i zdjęć dla potrzeb związanych z organizacją i promocją imprezy. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że przysługuje mu prawo wglądu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie i startują na własną odpowiedzialność. Biorąc udział w zawodach, są zdrowi i nie mają żadnych przeciwwskazań zdrowotnych by w nich uczestniczyć. Organizator zaleca, aby ubezpieczyli się na własny koszt od następstw nieszczęśliwych wypadków.
Start w biegu oznacza wyrażenie zgody na publikację wizerunku oraz imienia i nazwiska w relacjach z biegu, zamieszczonych w mediach oraz materiałach promocyjnych Organizatora. Zawodnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby XXXVIII Nietoperza jak również na ich gromadzenie w bazach danych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz.U. 133/97, poz. 883). Zgadzają się również na otrzymywanie korespondencji drogą elektroniczną i udostępniają w tym celu swój adres e-mail zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 144/02, poz. 1204).


§3 Przebieg zawodów1. Przebieg zawodów
Zawody polegają na samodzielnym pokonaniu wyznaczonej kolejnymi punktami trasy wg przekazanej przez organizatorów mapy. Pobyt na kolejnych punktach (kolejność punktów obowiązkowa) oznaczonych w terenie odblaskowymi znacznikami należy potwierdzić w sposób określony przez Komendę Zawodów podczas odprawy technicznej, która odbędzie się w bazie zawodów. Kilka minut przed startem zawodnicy otrzymują mapę z zaznaczonymi punktami kontrolnymi oraz kartę startową. Zawodnicy, którzy na trasie lub po powrocie do bazy będą kontaktować się z innymi zawodnikami, którzy nie ukończyli jeszcze biegu będą zdyskwalifikowani.

2. Klasyfikacja będzie prowadzona w następujących kategoriach:
-> Trasa Sportowa - 4500m
Początkujący biegacze - harcerze Chorągwi Wlhp. ZHP
-> Trasa Kobieca - 4500m
Druhny - aktywnie działające harcerki i instruktorki Chorągwi Wlkp. ZHP.
-> Trasa Pucharowa - 8000m
Druhny i druhowie - aktywnie działający harcerze i harcerki w Chorągwi Wlkp. ZHP
-> Trasa Wyczynowa - 8000m
Harcerze i instruktorzy pow. 25 lat lub nie biorący czynnego udziału w życiu harcerskim.
-> OPEN (bieg po Trasie Wyczynowej) - 8000m
Osoby niezrzeszone z ZHP.

Odległości podane wyżej oznaczają trasę, która ma zostać pokonana w rzeczywistości (nie jest to odległość ,,w linii prostej").
Informacje dotyczące ograniczeń czasowych umożliwiających ukończenie trasy zwycięsko oraz maksymalnego czasu na powrót do bazy zostaną podane do wiadomości najpóźniej tydzień przed zawodami (do 23.03.).

3. Zwycięzcy
Zwycięzcami poszczególnych kategorii zostaną zawodnicy, którzy najszybciej pokonają daną trasę potwierdzając prawidłowo wszystkie punkty kontrolne. Odznakę Nietoperza otrzymają:
3.1 Zawodnicy trasy pucharowej kategorii kobiecej i męskiej, którzy ukończą całą trasę w przewidzianych dla tych kategorii limitach czasowych
3.2 Zawodnik z trasy wyczynowej, który ukończył całą trasę w przewidzianym dla tej kategorii limicie czasowym.
3.3 Zwycięzcy trasy Sportowej kategorii kobiecej i męskiej, którzy ukończą całą trasę.
Znaczek otrzymają z wyżej wymienionej grupy ci zawodnicy, którzy zaliczą zawody po raz pierwszy w życiu. Zawodnicy, którzy po raz kolejny zaliczą zawody będą mieli prawo do noszenia odpowiedniej podkładki pod znaczkiem Nietoperza. Tytuł Mistrza i Mistrzyni Chorągwi Wlkp. w Nocnych Biegach na Orientację otrzymają zwycięzcy trasy pucharowej.
Oficjalne wyniki dostępne będą na oficjalnej stronie internetowej zawodów do 24h od zakończenia zawodów.

4. Nagrody i świadczenia
Organizator zapewnia: nocleg w warunkach turystycznych, odznakę Nietoperza dla uczestników spełniających kryteria niniejszego regulaminu, porcję nieprzeciętnie dobrej zabawy dla każdego zawodnika niezależnie od miejsca oraz przygotowane niespodzianki od sponsorów. Zwycięzcy poszczególnych tras otrzymają pamiątkowe puchary, dyplomy oraz nagrody rzeczowe.
Warunkiem otrzymania nagród rzeczowych jest osobisty udział danej osoby w apelu zamykającym zawody, podczas którego nastąpi ich wręczenie. Dyplomy, medale i puchary w przypadku niestawienia się na apelu można odebrać od organizatorów w miejscu i czasie przez nich wskazanym a w wypadku, kiedy odbiór osobisty w innym terminie nie jest możliwy, organizator może nadać je pocztą na koszt odbiorcy.


§4 Przetwarzanie danych osobowych


Informuję, że:
1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Hufiec Poznań Nowe Miasto, Chorągiew Wlkp. ZHP z siedzibą w Poznaniu przy ul. Św. Marcin 80/82, zwany dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych:
• imię i naziwsko,
• środowisko działalności harcerskiej (nazwa jednostki z której uczestnik się wywodzi),
• adres email,
• telefon kontaktowy,
• wiek uczestnika.
inspektorem danych osobowych u Administratora jest komendant imprezy phm. Mateusz Łykowski, e-mail: mateusz_lykowski@wp.pl,

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przygotowania spersonalizowanych nagród i wyróżnień, dostosowania trasy biegu oraz do wysyłania informacji dotyczących imprezy i nie będą udostępniane innym odbiorcom,

3. podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest Pani/Pana zgoda wyrażona w formularzu zgłoszeniowym,

4.podanie danych jest niezbędne do zawarcia umowy, w przypadku niepodania danych niemożliwe jest zawarcie umowy,

5. posiada Pani/Pan prawo do:
• żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
• wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
• przenoszenia danych,
• wniesienia skargi do organu nadzorczego,
• cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

6. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,

7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu imprezy, w czasie jej trwania oraz 2 tygodnie po jej zakończeniu.


§5 Ustalenia końcowe, skargi, uwagi


1. Ustalenia końcowe
Ewentualne protesty oraz zachowania sprzeczne z regulaminem należy zgłaszać Komendantowi Zawodów lub Sędziemu Głównemu w ciągu 60 minut od chwili zejścia z trasy. Po upływie tego czasu skargi nie będą rozpatrywane! Uczestników obowiązują przepisy ochrony przyrody oraz ppoż. Ewentualne wcześniejsze zejścia z trasy (bez wszystkich potwierdzeń Punktów Kontrolnych) należy niezwłocznie zgłaszać Sędziemu Głównemu.

2. Uwagi, kontakt
Wszelkie pytania dotyczące tegorocznych mistrzostw należy:
2.1 Kierować pod adres mailowy: nietoperzwlkp@gmail.com
2.2 Kierować w komentarzach pod postami na stronie
2.3 Kierować w wiadomościach na naszym fanpage’u: www.facebook.com/nietoperz/
Liczba zgłoszeń:

23